SUURI KESÄLEIRI JÄRVENPÄÄSSÄ12-15.6.2014

KOKUSAI SHORINJIRYU KARATEDO SUURI KESÄLEIRI JÄRVENPÄÄSSÄ 12.-15.6.2014

Opettajina:

Soshi Yuji Matsuoi 8.dan Hanshi
Sensei Mitsuyuki Kasaba (Okinawa Shorinjiryu Kyudokan Karatedo, Menkyo Kaiden 8.dan Kyoshi)

Lisätietoa: http://www.shorinjiryu.fi/tapahtumat.htm

Skip to toolbar